Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnosti ALTO SYSTEMS s.r.o. – Internetový obchod (dále jen „obchodní podmínky“)

1. Úvodní Ustanovení

1.1. Internetový obchod ALTO SYSTEMS s.r.o.

1.1.1. Internetový obchod společnosti ALTO SYSTEMS s.r.o., který prodává zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na adrese http:// www.ALTOSHOP.cz, provozuje jako prodávající společnost ALTO SYSTEMS s.r.o., IČ 29109213, se sídlem Husova 1138, 334 01 Přeštice (dále jen „ALTO SYSTEMS“ nebo také „společnost“ nebo také „provozovatel“) bankovní spojení: Bankovní spojení ČSOB: CZK: 278024058/0300, mezinárodní IBAN CZ62 0300 0000 0002 7802 4058, Swift Code: CEKOCZPP

1.1.2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou či právnickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. 1.2. Kupující 1.2.1. Kupující – spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. (Dále jen „Kupující-spotřebitel“.) 1.2.2. Právní vztahy prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „Obchodní podmínky“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění pozdějších novelizací.

1.2.3. Kupující – podnikatel – je osoba, která není spotřebitelem. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele (dále jen „Kupující – podnikatel“).

1.3. Všeobecné obchodní podmínky

1.3.1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Kupujícím, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy.

1.3.2. Podáním objednávky Kupující potvrzuje svůj souhlas s Obchodními podmínkami v jejich plném znění.

1.3.3. Pokud není v kupní smlouvě nebo v jejích přílohách výslovně uvedeno odchylné ujednání nebo platnost některých ustanovení těchto Obchodních podmínek není kupní smlouvou nebo jiným výslovným ujednáním mezi Provozovatelem a Kupujícím vyloučena nebo jinak modifikována, platí v ostatním pro vzájemné vztahy smluvních stran tyto Obchodní podmínky.

1.3.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Provozovatele, je Kupujícím - podnikatelem. Na tyto obchodní případy se vztahuje obecná zákonná úprava pro kupní smlouvu.

1.4. Definice a výklad pojmů

1.4.1. Kupní smlouva - kupní smlouva uzavřená v elektronické podobě mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.4.2. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

1.4.3. Internetový obchod – on-line systém provozovaný na internetu, který umožňuje uzavírat kupní smlouvy mezi Provozovatelem a Kupujícím za použití komunikace na dálku, tzv. distančně. Internetový obchod je provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese https://www.ALTOSHOP.cz 

1.4.4. Zboží - movité věci prodávané prostřednictvím internetového obchodu.

2. Nabídka zboží, objednávka, uzavření kupní smlouvy, způsob dopravy a platby

2.1. Nabídka zboží

2.1.1. Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na webových stránkách internetového obchodu případně nabídkou ze strany společnosti adresované zákazníkům. Nabídka zboží se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, nabídka zboží je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Objednávka

2.2.1. Objednávku může Kupující vytvořit pomocí formuláře na webových stránkách internetového obchodu, a to zejména formou registrace na uvedených internetových stránkách e-shopu a následném přidání předmětného zboží do košíku, případně dále po domluvě je možno objednávat zboží též telefonicky případně prostřednictvím e-mailu.

2.2.2. Při vytvoření objednávky pomocí formuláře na webových stránkách internetového obchodu Kupující nejprve vybere zboží, o které má zájem. Po zvolení požadovaného množství, způsobu dopravy (viz čl. 2.4.1.) a způsobu platby (viz čl. 2.5.1.) Kupující potvrdí svou objednávku, čímž podá závazný návrh na uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Provozovatelem.

2.2.3. Odběratel je povinen uvést v objednávce tyto údaje: - obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo, místo podnikání, bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax nebo e-mailovou adresu) - kód objednávaného zboží podle katalogu zboží dodavatele a popřípadě také jeho popis - množství objednávaného zboží - adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu místa podnikání odběratele) - čas dodání zboží (den, hodina), dohodne-li se odběratel s dodavatelem odlišně od těchto VOP - jméno a příjmení osoby oprávněné za odběratele jednat a její podpis a otisk razítka odběratele, pokud je odběratel užívá - jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn odběratel a osoby oprávněné za něj jednat a jakýkoli jeho zaměstnanec).

2.2.4. Neobsahuje-li objednávka náležitosti dle čl. 2.2 VOP, je považována za neúplnou. Dodavatel v takovém případě může kontaktovat odběratele a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících objednávku dodavateli se objednávka považuje za úplnou. V případě, že se objednávku nepodaří upřesnit nebo doplnit, tak není pro dodavatele závazná.

2.2.5. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je dodavatel povinen zkontrolovat, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje dodavatel odběratele a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, dodavatel na tuto skutečnost odběratele upozorní.

2.3. Uzavření kupní smlouvy

2.3.1. Provozovatel se zavazuje přijmout návrh kupní smlouvy Kupujícího, pokud tento návrh není v rozporu s Obchodními podmínkami a Provozovatel nemá konkrétní důvod domnívat se, že Kupující kupní smlouvu poruší. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu e-mailem na elektronickou adresu Kupujícího.

2.3.2. Smluvní vztah mezi Provozovatelem a Kupujícím vzniká doručením přijetí Objednávky (tzv. akceptací), jež je Provozovatelem zasláno Kupujícímu na elektronickou adresu, kterou uvedl v Objednávce.

2.3.3. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.

2.3.4. Jednotlivé smlouvy jsou uzavírány prostřednictvím komunikace na dálku. Zákazník, který je spotřebitelem má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv: ▪ na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění ▪ na dodávku zboží a služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele ▪ na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání ▪ na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal ▪ na dodávku novin, periodik a časopisů ▪ spočívajících ve hře nebo v loterii

2.3.5. Spotřebitel bere na vědomí, poskytování služeb poskytovatelem je poskytováním služeb, s jejichž plněním bylo započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, k čemuž dává spotřebitel souhlas. Poskytovatel započal s plněním poskytovaných služeb spuštěním prezentace katalogu zboží na svých webových stránkách a umístěním jednotlivých položek zboží do tohoto katalogu, což zákazník bere na vědomí.

2.4. Způsob dopravy

2.4.1. Není-li v Kupní smlouvě sjednáno jinak, způsob dodání zboží z Kupní smlouvy určuje prodávající. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko s takovým způsobem dopravy spojené, včetně případných dodatečných nákladů na zvolený způsob dopravy.

2.4.2. O odeslání zboží se Provozovatel zavazuje informovat Kupujícího na elektronickou adresu zadanou Kupujícím při vytvoření objednávky.

2.4.3. Odesláním objednaného zboží se rozumí jeho odeslání na adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Provozovatel si vyhrazuje právo připočíst náklady na zaslání zboží k ceně objednávky podle aktuálního ceníku.

2.4.4. V případě zasílání zboží do zahraničí si Provozovatel vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dle aktuálního ceníku dodatečné náklady za dopravu do zahraničí.

2.5. Způsob platby

2.5.1. Provozovatel nabízí na výběr z těchto způsobů platby: platební kartou po internetu přes platební bránu 3-D Secure, bankovním převodem po dokončení objednávky, na dobírku až při převzetí od doručovatele, kartou při osobním odběru na výdejním místě Provozovatele, v hotovosti při osobním odběru na výdejním místě.

2.5.2. Pokud Kupující zvolí jako způsob platby bankovní převod, uhradí cenu objednávky před jejím vyřízením na bankovní účet Provozovatele. Pro co nejrychlejší vyřízení objednávky doporučuje Provozovatel uhradit platbu pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky a který Kupující získá při dokončení objednávky. V případě platby za zboží formou bankovního převodu se považuje kupní cena za uhrazenou dnem, kdy došlo k připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

2.5.3. Při volbě platby platební kartou po internetu bude Kupující po dokončení objednávky přesměrován na platební server třetí strany, kde vyplní potřebné platební údaje. Po ověření jejich platnosti bude objednávka potvrzena a částka ve výši kupní ceny odečtena z účtu Kupujícího.

2.5.4. Veškeré změny a změny cen v internetovém obchodě jsou vyhrazeny. Nabídka platí do vyprodání zásob, přičemž počet akčních kusů je v nabídce vždy uveden, případně po určenou dobu. Cena je platná v době objednání.

2.5.5. Ceny nabízeného zboží a služeb (např. doprava) jsou uvedeny včetně DPH. Pokud není u ceny výslovně uvedeno, že cena je uvedena bez DPH.

2.6. Práva a povinnosti vyplývající z uzavření kupní smlouvy

2.6.1. Provozovatel je povinen dodat Kupujícímu objednané zboží za sjednanou cenu a Kupující je povinen zboží převzít a kupní cenu uhradit.

2.6.2. V případě porušení podmínek kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek Kupujícím si Provozovatel vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy. Kupujícímu v takovém případě vzniká povinnost uhradit Provozovateli veškeré náklady spojené s jeho objednávkou, zejména pak náklady na zaslání zboží, pokud jej nepřevezme.

2.6.3. Kupující je povinen zejména při objednávání zboží uvádět správné a pravdivé údaje. Údaje nezbytné pro uzavření kupní smlouvy uvedené Kupujícím jsou prodávajícím považovány za správné.

2.6.4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

2.6.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

2.6.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

2.6.8. Závazná kupní cena zboží je určována dle aktuálního katalogu dodavatele zveřejněného na internetových stránkách e-shopu. Má se za to, že objednává za ceny uvedené v aktuálním katalogu uveřejněném na internetových stránkách e-shopu. Pokud aktuální cena zboží je od uvedené ceny odlišná, a pokud o této změně ještě nebyl informován, je dodavatel povinen odběratele dodatečně o této skutečnosti vhodným způsobem informovat, pokud je aktuální cena vyšší a zjistit, zda na objednávce trvá. V případě, že se dodavateli nepodaří odběratele kontaktovat tak, aby objednané zboží mohlo být dodáno, je dodavatel povinen dodat zboží za cenu uvedenou v aktuálním katalogu.

2.6.9. Zákazník je povinen uhradit kupní cenu za zboží bezhotovostním převodem na účet dodavatele. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu dodavatele uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí výdajový pokladní doklad vystavený odběratelem a potvrzený dodavatelem nebo příjmový pokladní doklad vystavený odběrateli dodavatelem.

2.6.10. Kupní cena za zboží, které dodavatel na základě objednávky odběratele odběrateli dodá, je splatná do data termínu splatnosti uvedeném na daňovém dokladu, který dodavatel odběrateli vystaví. Nejpozději však vždy nastává splatnost a kupní cena musí být zaplacena dne uvedeného na daňovém dokladu jako den splatnosti. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při předání zboží.

2.6.11. Odběratel je povinen uhradit veškeré závazky vůči dodavateli podle pravidel stanovených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

2.6.12. Dodavatel si vyhrazuje právo vyžadovat po odběrateli, který má vůči dodavateli neuhrazené závazky po splatnosti, nebo takové závazky opakovaně v minulosti měl, platbu v hotovosti při předání zboží. Pokud odběratel tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si dodavatel právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči dodavateli uhradí.

2.6.13. V případě, že se odběratel ocitne v prodlení se zaplacením kupní ceny nebo její části, ztrácí nárok na případné slevy poskytnuté mu dodavatelem a je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení; tím není dotčena povinnost k náhradě škody.

2.6.14 Vlastnické právo k předmětu koupě přechází zaplacením celé kupní ceny, není-li jiné výslovné dohody. 2.6.15 Dodavatel může s odběratelem písemně dohodnout individuální platební nebo i další podmínky.

3. Dodání zboží

3.1. Dodací lhůta

3.1.1. Dodací lhůta, pokud je u zboží uvedena, má pouze informativní charakter a není pro Provozovatele závazná.

3.1.2. Provozovatel se zavazuje Kupujícímu zboží v nejbližším možném termínu odeslat.

3.1.3. Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené zpožděním odeslání nebo doručení zboží z jakéhokoli důvodu.

3.2. Přeprava, doručení a převzetí zboží

3.2.1.Na kupujícího přechází nebezpečí škody na zboží okamžikem předání prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

3.2.2. Součástí dodávky je doklad o zakoupení výrobku, který uvádí datum prodeje, označení výrobku, kupní cenu a údaje o prodávajícím. Prodávající zašle Kupujícímu na žádost daňový doklad v elektronické podobě.

3.2.3. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky se doporučuje Kupujícímu zásilku od přepravce nepřevzít a vyplnit záznam o poškození zásilky. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

3.2.4. Reklamace mechanického poškození výrobku, neodpovídajícího zboží apod., které nebylo patrné při převzetí zásilky od přepravce, je Kupující povinen uplatnit neprodleně po jejich odhalení. Provozovatel neručí za poškození zboží vzniklé při jeho přepravě, pokud Kupující neprodleně toto poškození neuplatní v souladu s odst. 3.2.3. a 3.2.4. těchto Obchodních podmínek.

3.2.5. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

3.2.6. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

3.2.7. Veškerá sdělení prodávajícího mohou být Kupujícímu doručována na elektronickou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

3.2.8. Při objednávce kupující uhradí 139 Kč, objednávky zasílané na Slovensko jsou vyřizovány dle podmínek pro SROV.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1. Odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím

4.1.1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím internetového obchodu), má Kupující v souladu s § 1829 a n. občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne převzetí zboží. V takovém případě Kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud Kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Spotřebitel bere na vědomí, poskytování služeb poskytovatelem je poskytováním služeb, s jejichž plněním bylo započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, k čemuž dává spotřebitel souhlas. Poskytovatel započal s plněním poskytovaných služeb spuštěním prezentace katalogu zboží na svých webových stránkách a umístěním jednotlivých položek zboží do tohoto katalogu, což zákazník bere na vědomí.

4.1.3. V případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy ať už v zákonné 14 denní lhůtě a vrácené zboží není kompletní, je bez obalu nebo je prokazatelně použité či poškozené, má Provozovatel vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku Kupujícího vůči Provozovateli na vrácení kupní ceny. Provozovatel v takovém případě vrací Kupujícímu jen takto sníženou kupní cenu.

4.1.4. Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 občanského zákoníku nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech zde uvedených, zejména pak v případě dodávky zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, dále v případě dodávky zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. spodní prádlo a plavky), dodávky zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, nebo dodávky novin, periodik nebo časopisů.

4.1.5. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel, včetně všech jeho součástí a příslušenství.

4.1.6. Odstoupí-li Kupující oprávněně od kupní smlouvy, je Provozovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, a to v zásadě stejným způsobem jako je přijal. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

4.1.7. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Provozovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Provozovateli odeslal.

4.1.8. Odstoupí-li Kupující oprávněně od kupní smlouvy, má nárok využít štítek „zpětná zásilka“ a neplatit tak poštovné. V případě, že štítek nemá, vrací mu Provozovatel náklady na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, obvykle částku ve výši 139 Kč. Výše vrácené částky vychází z ceníku České pošty. V případě, že Kupující - spotřebitel doručil zboží osobně, náhrada mu nenáleží. V případě, že Kupující - spotřebitel vrací zboží z jedné objednávky ve více zásilkách, má nárok na využití jednoho štítku, případně je mu vráceno pouze jedno poštovné.

4.1.9. V případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, má Kupující právo na vrácení nákladů pouze v hodnotě, která odpovídá nákladům na poštovné ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, obvykle částku ve výši 139 Kč.

4.2. Odstoupení od kupní smlouvy Provozovatelem

4.2.1. Provozovatel dbá na dobrou orientaci v oblasti trhu s prodávaným sortimentem, přesto může výjimečně dojít k situacím, kdy nebude schopen objednané zboží dodat za podmínek sjednaných v kupní smlouvě. Provozovatel si proto vyhrazuje právo v takových případech odstoupit od kupní smlouvy.

4.2.2. Provozovatel i Kupující mají právo odstoupit od kupní smlouvy též tehdy, došlo-li k výrazným změnám cen dodavatele objednaného zboží, došlo-li k výrazným změnám cen přepravy zboží, nebo zjistí-li Provozovatel, že zboží bylo omylem nabízeno za chybnou cenu a Kupující neakceptoval příslušnou změnu kupní smlouvy, tj. zvýšení ceny zboží či zvýšení nákladů na přepravu.

4.2.3. Do doby převzetí zboží Kupujícím je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit kdykoliv.

4.2.4. Pokud Provozovatel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen o tom neprodleně informovat Kupujícího na elektronickou adresu uvedenou Kupujícím při vytvoření objednávky. Dále je povinen vrátit Kupujícímu plnou kupní cenu zboží, pokud již tato byla uhrazena.

4.2.5. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s Kupujícím, který v některém z předchozích závazkových vztahů s prodávajícím porušil jakoukoliv svou povinnost podstatným způsobem. Porušení předchozího závazkového vztahu podstatným způsobem se považuje pro účely odstoupení od smlouvy za chování ve smyslu § 2002 odst. 2 občanského zákoníku.

5. Práva z vadného plnění

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

5.2. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v zákonem stanovené době, tj. 24 měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se zákonná ustanovení o záruce za jakost.

5.3. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal: • má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

5.4. Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.

5.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je Kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy. Provozovatel doporučuje za tímto účelem předložit zejména fakturu (prodejní doklad) nebo záruční list.

5.6. Kupující má povinnost vytknout prodávajícímu vadu, tedy dodat popis vady zboží, kvůli které jej reklamuje.

5.7. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

5.8. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

5.9. Jestliže Provozovatel reklamaci neodmítne, vystaví Kupujícímu potvrzení o přijetí reklamace, která bude obsahovat mimo jiné identifikaci Provozovatele a Kupujícího, co je obsahem reklamace dle Kupujícího, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, datum a místo přijetí reklamace a podpis pracovníka Provozovatele.

5.10. Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má Kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

5.11. O tom, že byla reklamace vyřízena a jakým způsobem je Provozovatel povinen Kupujícího informovat, a to na elektronickou adresu, kterou uvedl při reklamaci nebo prostřednictvím jiného kontaktního údaje, dle kterého bude možno Kupujícího upozornit na vyřízení reklamace. Provozovatel v tomto oznámení uvede lhůtu pro vyzvednutí reklamovaného zboží.

5.12. V případě, že si Kupující nevyzvedne ve lhůtě stanovené Provozovatelem reklamované zboží, je Provozovatel oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet Kupujícího. O tomto postupu musí Provozovatel Kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

6. Ochrana osobních údajů

6.1. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, elektronická adresa, pohlaví, číslo bankovního účtu a telefonní číslo a uděluje souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů Provozovatelem.

6.2. Nakládání s osobními údaji Kupujících podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, provozování věrnostního programu pro Kupujícího a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li Kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů Kupující uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

6.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu nebo při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně svých osobních údajů.

6.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Aktuální informace o zpracovatelích Osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách Provozovatele zde a případně budou rovněž zaslány Kupujícímu na jeho žádost.

6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.8. V případě, že by se Kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení, • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

6.11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na webových stránkách internetového obchodu nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Kupujícího a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může Kupující jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat. Jednotlivé cookie lze také blokovat nebo povolit jen pro konkrétní webové stránky.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Jazykem komunikace mezi Provozovatelem a Kupujícím a jazykem kupní smlouvy je český jazyk. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány Provozovatelem v elektronické podobě a nejsou přístupné jiným osobám.

7.2. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

7.3. Znění Obchodních podmínek může Provozovatel měnit či doplňovat. Změněné Obchodní podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Provozovatele a Kupujícího vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění Obchodních podmínek nejsou změnou dotčena.

7.4. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.5. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, zranění nebo poškození majetku, ať už přímé nebo nepřímé, způsobené vadou dodaného zboží, pokud tato ztráta, zranění nebo poškození majetku nevzniklo nedbalostí, opomenutím nebo úmyslem na straně Provozovatele.